Ştefan Amatiesei – “Când sunt creativ sunt sincer.”

Creativitate / by Adelina Campean

Pânӑ în data de 25 martie, stau expuse pe pereţii de la Urania Palace Cluj, lucrӑri de graficӑ ce amintesc de istorie, de idei filosofice, de momente şi oameni. În principiu, o expoziţie de gânduri şi idei. În spatele lor stӑ Ştefan Amatiesei, un tânӑr grafician, ce a lasat oraşul Iaşi pentru Cluj-Napoca. Am fost la locul faptei, am privit şi eu, ca şi ceilalţi participanţi, lucrӑrile cu admiraţie, şi m-am decis sӑ vӑ fac cunoştinţӑ cu artistul în cauzӑ. Despre expoziţia “28” vom vorbi puţin mai târziu. Momentan sӑ vedem cine este Ştefan Amatiesei.

Ştefan Amatiesei a lӑsat pictura muralӑ pentru graficӑ, absolvind secţia de graficӑ din cadrul Universitӑţii de Arte George Enescu din Iaşi. Pe lângӑ artӑ, pasiunile lui Ştefan se îndreaptӑ spre istorie(heraldicӑ) şi spre literaturӑ. Drept pentru care, de multe ori, se pot vedea aceste influenţe în ceea ce lucreazӑ. Unul dintre proiectele de suflet, ca sӑ le spun aşa, este ilustrarea într-un stil minuţios şi elegant, a hӑrţii Moldovei. 

“Lucrӑrile mele din ultima perioadӑ sunt la limita dintre obiect artistic şi document. Însӑ nu au pretenţia sӑ fie nici una, nici alta, ci pur şi simplu sunt rezultatul îmbinӑrii a celor douӑ pasiuni ale mele. În ultima perioadӑ existӑ o preconcepţie cӑ o lucrare de artӑ trebuie sӑ fie ca o glumӑ. Dacӑ trebuie sӑ o explici nu e bunӑ. La mine e invers. Eu desenez tocmai pentru a avea un motiv sӑ spun o poveste. Mӑ inspirӑ povestea ce se ascunde în spatele unui simbol/blazon/stemӑ. Prin lucrӑrile mele vreau sӑ arӑt cӑ e firesc sӑ te exprimi sincer. Indiferent care e pasiunea ta. Pentru mine e istoria/ heraldica. La început mi-a fost fricӑ sӑ nu fiu conceput ca un nationalist. Însӑ, pânӑ la urmӑ, publicul a înţeles cӑ istoria e o pasiune ca oricare alta(ca şi colecţionarea de timbre, de exemplu). Nu mai trӑim în epoca fanatismelor şi nu e nimic greşit sӑ te mândreşti cu originile tale, dacӑ asta vrei sӑ faci. “

Grafica a fost aproape de Ştefan mai tot timpul. Din pӑcate, în oraşul natal, Botoşani, nu exista secţie de graficӑ în cadrul liceului. Aşa cӑ s-a îndreptat spre picturӑ muralӑ. Pânӑ în momenul facultӑţii, unde a urmat grafica, a învӑţat multe tehnici şi a preluat cam tot ce se putea pe parte de învӑţӑturӑ de la profesorii sӑi.

“La facultate mi-a plӑcut mult. Eram fascinat de tehnicile de gravurӑ şi de arta scrisului. Am intrat încӑ din primul an în grupul artistic "Puncte.Punct.Puncte". Era un grup de studenţi la picturӑ, în frunte cu Adrian Crâşmaru, Eugen Alupopanu şi alţii, care lunar publicau revista de artӑ "Puncte.Punct.Puncte", organizau evenimente artistice şi tabere de creaţie. Eram puţini graficieni în grup. În acea perioadӑ am experimentat mult. De la instalaţii la tehnici mai puţin convenţionale de gravurӑ şi printare. Mi-a plӑcut aşa de mult arta încât mi-a fost greu sӑ mӑ hotӑrӑsc asupra unei tehnici sau a unui subiect. Fӑceam lucrӑri în serie. Am avut o perioadӑ a gravurilor, apoi a ilustraţiilor, bandӑ desenatӑ, colaj, colaj digital.” 

În 2013, Ştefan a avut un moment de cumpӑnӑ. S-a gândit chiar sӑ renunţe la artӑ din cauzӑ cӑ nu reuşea sӑ-şi gӑseascӑ un limbaj propriu prin care sӑ se exprime. Spre norocul iubitorilor de desen, aceastӑ perioadӑ nu a durat mult. Dupӑ un an de zile şi-a dat seama ca îşi doreşte sӑ deseneze mai mult decât orice. Şi de atunci, arta şi-a fӑcut loc în fiecare zi din viaţa lui Ştefan Amatiesei. În 2015, a luat drumul Clujului din nevoia unui nou început artistic.

“Am decis cӑ dacӑ e sӑ mai desenez ceva, am sӑ abordez doar subiectele care mӑ fac pe mine fericit şi vorbesc despre pasiunile mele. Eram la o vârstӑ la care de obicei tinerii pleacӑ într-o “cӑlӑtorie în jurul lumii” pentru a se “redescoperi”. Eu am considerat cӑ pentru a face asta, primul pas e sӑ îţi înţelegi rӑdӑcinile, şi astfel am început sӑ desenez la o lucrare mai puţin artisticӑ, dar cu un caracter mai mult documentar şi anume arborele genealogic al familiei mele. În acest proces am aflat multe poveşti interesante despre mine şi despre familia mea. Apoi am început sӑ explorez cea de-a doua pasiune a mea: istoria. Mai exact heraldica. Acum traseul realizӑrii unei lucrӑri e simplu. Citesc, mӑ documentez mult. Adun elementele şi le recompun ca într-un colaj. Apoi desenez minuţios. Exploatez potenţialul grafic al unor simboluri istorice a cӑror poveste a fost de mult uitatӑ.”

Ştefan experimenteazӑ atât în artӑ cât şi în general. Chiar dacӑ în momentul de faţӑ artistul ştie clar ce vrea sӑ facӑ, şi ştie sӑ facӑ diferenţa dintre lucrӑrile comisionate şi cele fӑcute pentru el, considerӑ cӑ este extrem de important ca un artist sӑ ştie sӑ se opreascӑ la un moment dat din experimentare şi sӑ aleagӑ o cale pe care sӑ o urmeze. Cea mai mare provocare din cariera lui a fost sӑ-şi dea seama cum poate sӑ fructifice talentul pe care-l are. Aşa cum probabil v-aţi dat seama şi din lucrӑri, Ştefan deseneazӑ foarte detaliat şi cu rabdare. Nu mulţi au aceastӑ rӑbdare de a sta zile, uneori chiar luni la o singurӑ lucrare, astfel încât rezultatul final sӑ fie spectaculos. 

“Cand sunt creativ sunt sincer. Oamenii nu sunt creativi în general pentru cӑ le este fricӑ sӑ fie sinceri. Când eşti sincer e ca şi cum ai sta gol într-o salӑ plinӑ de oameni. Însӑ doar atunci când eşti sincer poţi sӑ creezi lucruri cu adevӑrat excepţionale şi publicul te apreciazӑ pentru cӑ ai fӑcut ceva ce ei nu au avut curajul sӑ facӑ. Pentru mine Clujul înseamnӑ un nou început. Momentan Clujul are „un vibe” unic în România. Aici simt cӑ pot sӑ mӑ exprim sincer, oamenii de aici sunt deschişi la nou şi sunt dispusi sӑ investeascӑ în tineri cu idei. Artiştii la început de drum şi nu numai, ar trebui sӑ nu renunţe niciodatӑ. Trebuie sӑ lucrezi foarte mult ca şi artist. Eu mi-am petrecut jumӑtate din viaţӑ aplecat asupra unei hârtii sau mai târziu la laptop. Şi bineînţeles sӑ fie sinceri. Desenezi pentru tine sau nu desenezi nimic. Ai nevoie de rӑbdare sӑ faci o naturӑ staticӑ, o gravurӑ sau o animaţie. Îmi plac detaliile. Nu am oroarea spaţiului alb, însӑ cred cӑ trebuie sӑ oferi fiecӑrui centimetru de foaie, timpul şi respectul cuvenit.”

Chiar dacӑ aduce deseori istoria în lucrӑrile lui, seria preferatӑ a artistului rӑmâne o serie de schiţe mai vechi, inspiratӑ din teoriile filosofului Diogene Cinicul. Seria respectivӑ a fost transformatӑ mai apoi într-o carte-obiect şi prezentatӑ ca proiect de licenţӑ.

“La proiectul de licenţӑ am realizat o carte-obiect artistic, iar subiectul acestui proiect a fost teoriile filosofului antic Diogene Cinicul. Şi cum aceste teorii sunt foarte actuale în societatea de consum contemporanӑ, m-au inspirat. E un proiect de suflet. M-am identificat cu Diogene. Vӑ recomand sӑ citiţi despre el. Am pӑstrat schiţele proiectului din 2010 şi acum îmi plac mai mult decât proiectul final, motiv pentru care le-am şi expus.”

Expoziţia de la Urania Palace, despre care am amintit la început este prima expoziţie a artistului. Intitulatӑ “28”, expoziţia adunӑ lucrӑri realizate de-a lungul a mai multor ani. 28 are dublӑ semnificaţie. Ştefan s-a nӑscut pe data de 28 iar în momentul de faţӑ are 28 de ani. Ştefan are în plan sӑ prezinte expoziţia de graficӑ “28” şi în alte locaţii. Dar nu numai în Cluj-Napoca, ci şi în Iaşi şi în alte oraşe. 

 “Am fӑcut o selecţie de lucrӑri, desene şi schiţe din ultimii zece ani. Sunt multe lucrӑri lӑsate înafara expoziţiei şi sunt câteva pe care aş fi dorit sӑ fie prezente la eveniment, dar nu am reuşit sӑ le recuperez de la cumpӑrӑtori. Expoziţia prezintӑ viziunea artisticӑ, eclecticӑ şi experimentalӑ, avutӑ pânӑ în anul 2014 şi viziunea maturӑ din seria de lucrӑri cu tematicӑ istoricӑ, realizatӑ în perioada 2014-2017. Prezintӑ evoluţia tehnicӑ şi conceptualӑ. Expoziţia nu a avut o tematicӑ anume. La eveniment am avut emoţii mari, mai ales în momentul speach-ului. A fost o sӑptӑmânӑ grea şi stresantӑ pentru cӑ a trebuit sӑ aducem sala într-un stadiu acceptabil pentru expoziţie. Cu toate cӑ nu am mediatizat foarte mult evenimentul,am fost fericit sӑ vӑd ca a fost mult public prezent la vernisaj. Am primit numai feedback-uri pozitive şi felicitӑri. Expoziţia şi-a îndeplinit scopul, acela de a-mi confirma cӑ sunt pe drumul cel bun. Dupӑ ce voi muta expoziţia în câteva locaţii din Cluj-Napoca, Iaşi şi alte oraşe, intenţionez sӑ vând lucrӑrile unor colecţionari sau oricui ar fi interesat. Trebuie sӑ îmi fac spaţiu pentru noi proiecte, pe care sper sӑ reuşesc sӑ le expun în galerii importante de la noi şi nu numai.”

Noi îi ţinem pumnii lui Ştefan şi sperӑm ca lucrӑrile lui sӑ ajungӑ cât mai departe. Între timp, mai multe lucrӑri semnate Ştefan Amatiesei gӑsiţi aici.
Back Published 21 Mar 2017 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose