Pavel Grosu – Inspiraţia vine din imagine

Creativitate / by Adelina Campean

Pe Pavel Grosu l-am observat deja de ceva timp. Lucrӑrile lui ies în evidenţӑ la fiecare expoziţie la care participӑ, iar arta lui a ajuns sӑ fie din ce în ce mai cunoscutӑ. Pornind de la picturӑ, Pavel experimenteazӑ tot felul de tehnici iar creativitatea de care dӑ dovadӑ nu are cum sӑ nu fie observatӑ.

Pasiunea pentru artӑ a moştenit-o de la tatӑl sӑu care era pictor. Cu arta contemporanӑ s-a familiarizat în timpul facultӑţii, în 2010 când a decis sӑ vinӑ din Republica Moldova la Cluj-Napoca pentru a-şi continua studiile în domeniul artei.

“În liceu eram obişnuiţi cu un program de studiu inspirat din academisul rus, dar în practica de varӑ/toamnӑ fӑceam plein air şi eram “impresionişti”. Urmӑream de dimineaţӑ devreme pânӑ seara culorile, umbra, lumina. Abia în facultate am aflat despre arta contemporanӑ şi am început sӑ experimentez mai mult. Îmi dӑdeam seama cӑ pot sӑ fac ce vreau şi am trecut repede prin câteva stiluri, tehnici şi câteva încercӑri de water painting. În Cluj am reuşit sӑ mӑ exprim mult mai liber. Sӑ descopӑr lucruri care sӑ-mi dea o viziune.”

Zilele trecute i-am fӑcut o vizitӑ la atelier, unde şi locuieşte în prezent. O atmosferӑ creativӑ, caldӑ şi multe picturi pe pereţi. Lângӑ un fotoliu stӑ liniştitӑ o cutie plinӑ cu fotografii vechi, pagini de reviste şi print-uri pe folii transparente . Cutia face parte din procesul creativ a lui Pavel. De cele mai multe ori, imaginile din cutie sunt împrӑştiate pe podea. Pavel le analizeazӑ, le suprapune şi astfel se concretizeazӑ o nouӑ idee. Pe lângӑ picturӑ, Pavel Grosu mai realizeazӑ colaje şi intervine asupra fotografiei. Printre artiştii care l-au motivat sӑ realizeze colaje se aflӑ John Baldessari, James Gallagher, Sarah Eisenlohr, Julien Pacaud şi Jesse Treece. Sunt doar câteva exemple.

“În timp am reuşit sӑ-mi fac o micӑ colecţie, un fel de bibliotecӑ personal, ce conţine mai multe poze alb-negru ce erau acasӑ. Le vӑd total diferit acum, mӑ pierd printre ele, fiind în jur de 200 de imagini. De acolo porneşte inspiraţia. Fiecare imagine mӑ poate influenţa ca sӑ mӑ apuc sӑ fac câteva variante de colaje. Unele sunt foarte simple. Cu altele mӑ joc mai mult si uneori elimin treptat din suprafete ca sӑ fie un tot întreg. Am nevoie de acest proces ca sӑ umplu colajul cu informaţie. O transformare plinӑ de emoţie. O interpretare senzorialӑ.“

Prin artӑ Pavel vede lumea cu alţi ochi, prin artӑ a reuşit sӑ diferenţieze lucrurile care îi plac de cele care nu-i plac, sӑ vadӑ ce e bine şi ce e rӑu, ce e frumos şi ce e urât. Preocuparea lui principalӑ este sӑ lucreze în fiecare zi, şi sӑ îşi alimenteze inspiraţia. 

“Încerc ca inspiraţia sӑ nu disparӑ şi uneori o sӑ-mi gaseşti atelierul plin cu poze pe jos, un mod în care imaginile sunt ,,digerate”. Am un comportament aparte cu tot ce ţine de sursele adunate în timp. La început nu mӑ gândeam foarte mult ce vreau sӑ fac. Îmi plӑcea o imagine şi încercam sӑ o pictez, sӑ scot ceva de acolo. Acum e o cӑutare a sinelui. Faptul cӑ sunt aici, departe de unde am crescut, mi-a întors atenţia anume spre aceste fotografii. Aceastӑ rupturӑ a dat naştere unui interes . Uneori am impresia cӑ au fost pӑstrate pentru mine cu scopul de a duce aceastӑ legӑturӑ mai departe, chiar dacӑ în timp suferӑ nişte transformӑri. În artӑ nu te simţi plictisit niciodatӑ, nu ai timp sӑ te plictiseşti când ştii cӑ trebuie sӑ te implici. Trebuie sӑ fii pregӑtit. Sӑ ştii cӑ nu poţi fi independent şi dacӑ eşti, ,,e temporar”. E şi un risc. Nu tot timpul reuşeşti sӑ trӑieşti din arta ta. Iar pentru asta ai nevoie de toatӑ sӑptӑmâna. Nu poţi sӑ fii artist şi sӑ ai timp de artӑ doar în weekend.”

Pânӑ acum Pavel Grosu a expus în Cluj-Napoca, în Bucureşti, Rusia, Belgia, Republica Moldova şi Italia. În viitorul apropiat are deja câteva expoziţii şi participӑri “în lucru”, ca sӑ le spunem aşa. Una dintre aceste expoziţii viitoare, stabilitӑ pentru 27 octombrie în atelierul-locuinţӑ al artistului, face parte din Worldwide Apartment and Studio Biennale

Una dintre lucrӑrile preferate ale artistului Pavel Grosu este o picturӑ pe pânzӑ în ulei. Pictura respectivӑ, pe care o puteţi vedea mai jos este rezultatul unui colaj. Dar mai bine îl lӑsӑm pe Pavel sӑ ne povesteascӑ despre lucrare.

“Aceastӑ picturӑ în ulei pe pânzӑ de 33x42 cm este rezultatul unui colaj. Multe dintre fotografiile pӑstrate acasӑ de mai bine de 40 de ani au ajuns în Cluj. Am folosit ca inspiraţie una dintre aceste fotografii, reprezentand un portret. Cealaltӑ e o fotografie fӑcutӑ de mine în grӑdina botanicӑ şi reprezintӑ un colţ de interior. A fost o zi potrivitӑ în care sӑ-mi dau seama cӑ pot sӑ încerc sӑ fac nişte colaje. Pare un fel de auto-portret chiar dacӑ nu sunt eu în imagine. Dar situaţia era asemӑnӑtoare. Eu uitându-mӑ pe geam. Urmӑream ca acest print cu plante sӑ ascundӑ ceva din identitatea personajului, pe jumatate real, iar restul sӑ ne întrebӑm ce ascunde sau de cine se ascunde. Astfel am încercat sӑ redau o cӑlӑtorie imaginarӑ tânӑrului din pozӑ. Îmi place misterul şi faptul cӑ lasӑ privitorul sӑ îşi facӑ propria poveste, propriul lui dialog. De fapt asta şi apreciez la picturӑ. Faptul cӑ poţi sӑ vezi aproape ce vrei tu sӑ vezi, sӑ îţi placӑ sau nu. Dar pentru mine e mult mai mult. E o sursӑ de inspiraţie.”
Back Published 10 Aug 2016 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose